Tilskot til private skular

Tilskot kan gjevast til skular godkjende etter privatskolelova eller vaksenopplæringslova kapittel 4.


Føremålet med lov om private skolar er å medverke til at private skular kan bli oppretta og drivne.

Grunn- og vidaregåande skular

Målet for tilskotsordninga er å sikre at det kan etablerast og drivast private grunn- og vidaregåande skular med rett til statstilskot, jf. privatskolelova).
Fristen for å søkje om godkjenning av ny skule er 1. februar.

Vaksenopplæring

Formålet med lov om vaksenopplæring er å fremje livslang læring ved å leggje til rette for organiserte læringsaktivitetar ved sida av det formelle utdanningssystemet.

Målet for tilskotsordninga er å leggje til rette for organisert opplæring i skular etter kapittel 4 i vaksenopplæringslova.
Fristen for å søkje om godkjenning av ny skule er 1. april.

Privatskolelova

Forskrift til privatskolelova

Utdanningsdirektoratet om tilskot til frittstående skoler

Voksenopplæringsloven

Åpne kontaktskjema