Grøn plattform

Grøn plattform er ei ny satsing som gjev næringslivet og forskingsinstitutt midlar til forsking- og innovasjonsdriven grøn omstilling. Målet med satsinga er å styrke verdiskaping og skape fleire arbeidsplassar, samstundes som ein sikrar eit meir berekraftig samfunn.


For å møte desse utfordringane gjev Forskningsrådet, Innovasjon Noreg, Siva og Enova eit koordinert offentleg tilbod til prosjekt som fører til grøn omstilling.

Siva om grøn plattform

Forskningsrådet om grøn plattform

Åpne kontaktskjema