BarentsKult

BarentsKult har som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnarar og kulturaktørar i Barentsregionen, og skape internasjonale møteplassar for utvikling av kunst og kultur.


Finansieringsprogrammet BarentsKult skal stimulere auking av grenseoverskridande kultur i nord og bidra til realiseringa av dette.

Målgruppe:
Norske profesjonelle kunst- og kulturaktørar som samarbeidar med russiske partnarar.

På bakgrunn av dei utfordringane kulturfeltet i regionen står ovanfor i dag, er det valt ut følgjande satsingsområde: internasjonale samarbeidsprosjekt innan kunst og kultur (med fokus på nordområda), arenautvikling og kulturell næringsutvikling.

Det kan gjevast tilskot både til norsk-russiske og fleirnasjonale prosjekt og aktivitetar som omfattar deltaking av aktørar frå Barentsregionen. Det vert tildelt middel frå BarentsKult to gonger i året.

BarentsKult dekkjer berre russiske og norske kostnader i eit prosjekt.

Søkjaren må vere profesjonell norsk offentleg kulturinstitusjon, privat selskap, stifting, organisasjon eller privatperson.

Barentssekretariatet om BarentsKult

Barentssekretariatets trinnvise søkeskole

Åpne kontaktskjema