Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

For å benytte søknadsskjemaet kreves det innlogging i Altinn. Hvis du ikke har et norsk ID-nummer kan du lage en egenregistrert brukerkonto. Registreringsprosedyren finner du her.

Start teneste

Om denne tenesta

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ved etablering:

 • Kopi av pass eller annet bevis på identitet og nasjonalitet.
 • Kopi av gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver i en annen EØS-stat eller Sveits.
 • Bekreftelse fra utstedende myndighet / sertifikatutsteder på at sertifikatet er gyldig og ikke trukket tilbake på søknadstidspunktet.
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
 • Opplysninger om utdanningsløp for det lovregulerte yrket i den staten du har ervervet dine yrkeskvalifikasjoner (navn på skole, lengde på utdanningsløp, kurs- og praksisbeskrivelse).
 • Opplysninger om de krav som stilles for å få utstedt sertifikatet for det lovregulerte yrket, og hva sertifikatet gir tillatelse til å arbeide med.
 • Kopi av vitnemål, dersom det ikke utstedes sertifikat for yrket i hjemlandet.
 • Informasjon om yrkesutøvelsen (midlertidig tjenesteytelse eller fast etablering i Norge).

Ved midlertidig tjenesteytelse:

 • Kopi av pass eller annet bevis på identitet og nasjonalitet.
 • Kopi av gyldig sertifikat som viser at du er lovlig etablert yrkesutøver i en annen EØS-stat eller Sveits.
 • Bekreftelse fra utstedende myndighet / sertifikatutsteder på at sertifikatet er gyldig og ikke trukket tilbake på søknadstidspunktet.
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
 • Opplysninger om utdanningsløp for det lovregulerte yrket i den staten du har ervervet dine yrkeskvalifikasjoner (navn på skole, lengde på utdanningsløp, kurs- og praksisbeskrivelse).
 • Opplysninger om de krav som stilles for å få utstedt sertifikatet for det lovregulerte yrket, og hva sertifikatet gir tillatelse til å arbeide med.
 • Kopi av vitnemål, dersom det ikke utstedes sertifikat for yrket i hjemlandet.
 • Informasjon om yrkesutøvelsen (midlertidig tjenesteytelse eller fast etablering i Norge).

Språkkrav for å få godkjenning:

Nei. Det kreves ikke språkkunnskaper for å få godkjenning. Vær imidlertid oppmerksom på at søknadsprosessen samt eventuelle kurs og prøver pålagt av DSB kun er tilgjengelig på norsk. Se mer informasjon om dette på DSBs nettside dsb.no.

Kriterier/vilkår for godkjenning:

Hvis kvalifikasjonen din er fra et EØS-land eller Sveits, kan du ha rett til å få søknaden din behandlet etter yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. I tillegg finnes det nasjonale kvalifikasjonskrav knyttet til utøvelsen av yrket. De lovbestemte kravene for å ha rett til å utøve yrket fremgår av Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer(eksplosivforskriften).

Saksbehandlingsfrister:

 • Ved etablering:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

 • Ved midlertidig tjenesteytelse:

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve. 

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst. 

Gebyr:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Åpne kontaktskjema