Tilskot til frittståande skular

Tilskot kan gjevast til skular godkjende etter friskolelova eller vaksenopplæringslova kapittel 4.


Føremålet med lov om frittståande skolar er å medverke til at frittståande skular kan bli oppretta og drivne.

Grunn- og vidaregåande skular

Målet for tilskotsordninga er å sikre at det kan etablerast og drivast frittståande grunn- og vidaregåande skular med rett til statstilskot, jf. lov om frittståande skolar (friskolelova).
Fristen for å søkje om godkjenning av ny skule er 1. februar.

Vaksenopplæring

Formålet med lov om vaksenopplæring er å fremje livslang læring ved å leggje til rette for organiserte læringsaktivitetar ved sida av det formelle utdanningssystemet.

Målet for tilskotsordninga er å leggje til rette for organisert opplæring i skular etter kapittel 4 i vaksenopplæringslova.
Fristen for å søkje om godkjenning av ny skule er 1. april.

Friskoleloven

Forskrift til friskoleloven

Økonomiforskrift til friskoleloven

Utdanningsdirektoratet om tilskot til frittstående skoler

Voksenopplæringsloven

Åpne kontaktskjema