Norsk katapult - gjer vegen frå ide til marknad kortare

Norsk katapult er ei ordning med nasjonale senter som tilbyr fasilitetar, utstyr, kompetanse og nettverk.


Katapult-sentera gjer det enklare for innovative bedrifter å utvikle prototypar, teste, simulere og visualisere, slik at idear vert utvikla raskare, betre og med mindre risiko. Katapult-sentera får offentleg stønad for å hjelpe små og mellomstore bedrifter over heile landet.

Ambisjonen er å byggje ein infrastruktur for innovasjon med sju-ni nasjonale katapult-senter på område av stor verdi for framtida sin industri i Noreg. Siva forvaltar ordninga på vegner av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Innovasjon Noreg og Forskingsrådet.
Norsk katapult vert finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Norsk katapult

Åpne kontaktskjema