Hjemmekontor - hva må du som arbeidsgiver tenke på?

Hvis det er aktuelt at en eller flere av dine arbeidstakere skal jobbe helt eller delvis fra hjemmekontor, er det flere ting du som arbeidsgiver må være klar over, og noen ting det kan være lurt å tenke på.


Dette må du være klar over om hjemmekontor:

1. Arbeidstaker kan ikke kreve å arbeide fra hjemmekontor

Arbeidstaker kan ikke kreve å arbeide fra hjemmekontor, og arbeidsgiver kan ikke pålegge en arbeidstaker å jobbe hjemmefra. Som arbeidsgiver har du imidlertid en generell og en individuell tilretteleggingsplikt for dine arbeidstakere. Bruk av hjemmekontor kan være et av flere tilretteleggingstiltak. Hvis arbeidstaker skal jobbe hjemmefra, må det foreligge en avtale om det/arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om det. Hvis hjemmearbeidet bare skjer sporadisk, kan arbeidsgiver og arbeidstaker bli enige om dette i det enkelte tilfelle.

2. Krav om skriftlig avtale om hjemmekontor ved hjemmekontor over en lengre periode

Hvis det skal jobbes fra hjemmekontor som en fast ordning, må det inngås en egen skriftlig avtale om hjemmekontor. Sporadisk hjemmearbeid - det vil si arbeid som skjer av og til, men ikke i stort omfang og ikke som fast ordning, krever ikke egen skriftlig avtale. Arbeidsgiver må vurdere om hjemmearbeidet er del av en fast ordning. Hvis arbeidstaker kun skal jobbe fra hjemmekontor, må det alltid inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet. Avtalen skal sikre klarhet og forutsigbarhet for begge parter, og må alltid inneholde følgende:

- Omfanget av hjemmearbeidet
- Arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet
- Hvor lenge avtalen varer, hvis den er midlertidig
- Eierskap til drift og vedlikehold av utstyr

Hvis avtalen er midlertidig, må varighet/sluttdato angis.

3. Arbeidstaker skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Som arbeidsgiver har du plikt til å sørge for at arbeidstaker har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, også når det jobbes fra hjemmekontor. Dette betyr blant annet at ved hjemmekontor som fast ordning må arbeidstaker ha nødvendig utstyr for å utføre jobben, og at du som arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, skal forsikre deg om at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige. Med noen få unntak (arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 unntatt § 3-1, og kapittel 4) gjelder reglene i arbeidsmiljøloven også for hjemmearbeid. Reglene for arbeidstid gjelder også for hjemmearbeid.

4. Avklar hvilket utstyr som kreves, og sett deg inn i skattereglene

Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om å dokumentere hva som gjelder for dekning av kostnader på hjemmekontor. Det har skattemessige konsekvenser hvis du som arbeidsgiver dekker utstyr til hjemmekontor, mat på hjemmekontoret, eller reiser ut fra hjemmekontoret.

Arbeidstaker har normalt ikke rett til skattefradrag for kostnader knyttet til hjemmekontoret. Slike kostnader vil inngå i minstefradraget som alle arbeidstakere får.

5. Skade som skjer på hjemmekontor blir normalt ikke regnes som yrkesskade

I motsetning til skade som skjer under arbeid på arbeidsstedet, vil skader som skjer mens arbeidstaker er på hjemmekontor normalt ikke anses som yrkesskade. Dette betyr i praksis at man ikke får erstatning ved skader på hjemmekontor, hvis man selv har valgt å jobbe på hjemmekontor av praktiske årsaker. Hvis man skal være sikker på at man er forsikret ved skader på hjemmekontor, må arbeidsgiver kontakte forsikringsleverandør for å avklare om yrkesskadeforsikringen gjelder for ansatte på hjemmekontor, eventuelt tegne egen forsikring som gjelder for hjemmekontor.

Obligatoriske og frivillige forsikringer

6. Arbeidsgiver har ikke tilgang til hjemmekontoret

Arbeidsgiver eller verneombud kan ikke kreve å få tilgang til arbeidstakers hjemmekontor. Eneste unntak er hvis det er inngått særskilt avtale om dette. Arbeidstilsynet kan ikke føre tilsyn i private hjem, men kan kontrollere om det er inngått skriftlige avtaler om bruk av hjemmekontor, og om hjemmekontor er med i arbeidsgivers risikovurdering av arbeidsmiljøet.

7. Dine plikter som arbeidsgiver

Pliktene du har som arbeidsgiver gjelder også for arbeidstakere på hjemmekontor.

Hjemmekontor i utlandet

Åpne kontaktskjema