Skjemaet for melding om behov for verjemål for mindreårig person brukast for å melde frå om ein mindreårig med behov for verje eller dersom det er behov for mellombels verje eller setjeverje

Start teneste

Om denne tenesta

Sendast inn: Ved behov

Dersom skjemaet Melding om behov for verjemål for mindreårig blir sendt inn med feil, kontakt ditt lokale verjemålsorgan. Finn din Statsforvaltar på

www.statsforvaltaren.no

Melding om behov for verjemål for mindreårig person kan sendast inn av pårørande, verja, barnevernet eller andre offentlege instansar. 

Ei melding om behov for verjemål for mindreårig person skal sendast inn ved behov, jf. verjemålslova §§ 16, 27, 34 anna ledd og 54. 

Skjemaet sendast inn som privatperson. Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 3 eller høgare.

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

Kapittel 3. Vergemål for mindreårige - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#map003

 

§ 16. Hvem som er verge for den mindreårige - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#16

 

§ 27. Midlertidig oppnevning av verge - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#27

 

§ 34. Vergens habilitet - annet ledd -

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#34

 

§ 54. Opplysningsplikt for institusjoner mv. - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#54

Skjemaet for melding om behov for verjemål for mindreårig person brukast for å melde frå om ein mindreårig med behov for verje, jf. verjemålslova § 16, eller dersom det er behov for mellombels verje eller setjeverje, jf. verjemålslova §§ 27 og 34 anna ledd. 

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema