Lott eller part i fiske- og fangstverksemd – rapportering og betaling av forskotstrekk

Feilaktig påkomne forseinkingsrenter ved rapportering og betaling av forskotstrekk i lott eller part ved fiske- eller fangstverksemd opptent i 2017, når utbetalinga skjer i 2018.


Lott eller part ved fiske- eller fangstverksemd er trekkpliktig etter skattebetalingslova § 5-6 første ledd bokstav c. Forskotstrekket skal gjennomførast når lott eller part blir utbetalt. Skattedirektoratet legg til grunn at betalingsfristen for forskotstrekk i lott eller part som er opptent i 2017, men der utbetalinga skjer i 2018, skal følgje betalingsfristen i skattebetalingslova § 10-10. Det inneber at slike forskotstrekk som er gjennomførte i januar eller februar 2018 skal betalast seinast 15. mars 2018, sjølv om trekkgrunnlaget (lott eller part) og trekket skal reknast til desember i 2017.

Forskotstrekket må rapporterast saman med opplysningar om lott eller part ved fiske- eller fangstverksemd på a-melding for desember 2017. Finansdepartementet har i forskrift til a-opplysningslova fastsett ein særskild frist til 20. februar 2018 for å rapportere slike opplysningar i a-melding for desember 2017.

Når forskotstrekket blir rapportert på a-melding for desember, fører dette av systemmessige årsaker til at det feilaktig kjem på renter for desse forskotstrekka. Dei opplysningspliktige dette gjeld må derfor kontakte skatteoppkrevjaren for å få fråfalle rentekravet. Skatteoppkrevjarane er informerte om dette.

Åpne kontaktskjema